งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service : OSS)

กลับหน้าหลัก
สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว

งานบริการเพื่อประชาชน

งานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs

งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ

กลับหน้าหลัก
สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว

Back To Top