เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง :: สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว
หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ

เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางทำหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๔ saraban@postkhai.go.th


(ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร)**** **** **** **** **** **** **** ****

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางนายวรัญญู   บุตรรินทร์(ตัวอย่าง)

เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ 097-0000064ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)